“Ynamly Kepil” HK üçin minnetdarçylyk.

Biz daýhanlara kömek berýän sahyňa üçin hünär derejesi boýunça laýyk gelýän we şol bir wagtda bag ekmek isleýän, taýýarlygy bolmadyk adamlaryň düşünmegi we özleşdirmegi üçin elýeterli bolan maglumatlaryň üstünde işleýäris. Heniz şeýle maglumatlar rus we iňlis dillerinde elýeterli.

Olaryň türkmen we rus dillerine terjime edilmegi üçin biz “Ynamly Kepil” kärhanasynyň hyzmatlaryndan peýdalanýarys. Biz olar bilen eýýäm 3 ýyldan gowrak hyzmatdaşlyk edýäris, we “Ynamly kepili” ak ýürekli we örän elýeterli terjimeçiler hökmünde maslahat berip bilýäris!

Şeýle hem, biziň maglumatlarymyz aýratyn ölçütler (organiki oba hojalygy, düşünmäge elýeterlilik) bilen saýlanylandygy sebäpli, maglumatlaryň terjimesine hem şolar ýaly talaplar bildirilýärdi, we “Ynamly Kepiliň” terjimeçileri şeýle wezipeden örän gowy baş alyp çykyp bilýärler.

Biz “Ynamly Kepil” bilen hyzmatdaşlyk edýändigimize örän şat we ony size örän maslahat berýäris:

 

HK  “YNAMLY KEPIL”

“Joşgun” söwda merkezi, 1 gat. j.108,

Bitarap Turkmenistan şaýoly,  Turkmenistan,  Aşgabat ş.

Telefon: +99360-18-84-14; 18-84-24; 20-85-56; 21-89-65.

e-mail: ynamlykepil@gmail.com

           info@ynamlykepil.com

Fax: +99312-218965

   

   

   
Çapdan çykdy ýa-da ýakyn wagtda çapdan çykarmaklyga taýýarlanýarys:

 

Tractor

Ferma döretmegiň basgançaklary

Oba-hojalygyny döretmek isleýäňizmi? Ýöne nämeden başlajagyňyzy bilmeýäňizmi? Şu ýerde okaň.

Soil-Tests-Picture

Topragyň barlagynyň 10 ýönekeý we wajyp usullary

Öz ýeriňizde topraga özüňiziň düşünmegiňize ýardam bereris. Şu ýerde okaň

Raspberry-on-Hand

Organiki fermerçiligiň görnüşleri, ýörelgeleri, usullary we wajyplygy

Hakyky sagdyn önümler olary nädip öndürmeli?  Şu ýerde okaň.  

View-to-orchard

Ferma üçin ýeriň saýlanmagy – ýedi sany wajyp faktorlar

Ferma üçin ýer saýlananda üns berilmeli zat we ilki bilen näme gözlemeli. Iýulda çap ederis diýip umyt edýäris.  Şu ýerde okaň

Beatle

Zyýankeşlere garşy göreşmegiň toplumaýyn gurnamak

Göwnejaý tejribäni utgaşdyrmaklyga esaslanýan zyýankeşlere garşy göreşmegi.  Şu ýerde okaň

Raspberry Irn Defficiency

Ösümliklere esasy peýdaly maddalaryň ýetmezçili we zäherlenme alamatlary 

Ýaşamak, ösmek we köpelmek üçin ösümliklere dogry gatnaşykda we dogry mukdarda  peýdaly maddalara ätäçdir.  Şu ýerde okaň

Drip-Emitter

Suwaryş usullary – kemçilikler we artykmaçlyklar

Suwaryş üçin suw, suwaryş ulgamlarynyň usullary we aýratynlyklary. Howa şertleriniň tärleri we ulanylmagy.  Şu ýerde okaň.

Placing-Manure

Topragyň 6 sany esasy meselesi we oba hojalygy boýunça maslahat berilýän çözgütler.  Şu ýerde okaň.

Capture

Miweli agaçlaryň sapylmasy we ösüntgi bermesi. Şu ýerde okaň.

Cherry-2_595

2011 03 16 Planting Almonds and Apricots 1_595

Ýaş daýhanlara 19 sany peýdaly maslahat

Bu peýdaly maslahatlar 25 ýyllyk tejribeli üstünlikli we yhlasly fermerden ýygnaldy.

Telekeçilere oba hojalyk işden peýdalanmak hakynda.  Şu ýerde okaň